ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Η προτεινόμενη δράση αφορά στη δημιουργία πρότυπης βιβλιοθήκης ηχογραφημένων βιβλίων αποσκοπώντας, τελικά, στη ψηφιακή καταγραφή ενός ακουστικού αρχείου επιλεγμένων βιβλίων και υλικού από τον χώρο της επιστήμης και του πολιτισμού.

Recorded Books Library- Logo.png
 

Η χρήση της προσανατολίζεται κυρίως στα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, τους ακουστικούς τύπους μάθησης, άτομα διαγνωσμένα μαθησιακών δυσκολιών  (διάσπαση προσοχής, αυτισμό, υπερκινητικότητα, δυσλεξία, δυσαναγνωσία) μα και στους/στις φοιτητές/τριες αλλά και  στο ευρύτερο μαθητικό και κοινωνικό σύνολο  όπως και τα άτομα ή τις ομάδες που θέλουν να εξασκήσουν ή να οξύνουν τις ακουστικές τους ικανότητες και επακόλουθα τον λόγο και τη σκέψη τους.

Oι δράσεις, ωστόσο, της βιβλιοθήκης δεν μπορούν να περιοριστούν σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Το δικαίωμα ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση αφορά όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και το Αριστοτέλειο μπορεί να συνεισφέρει στη διάχυση της γνώσης για άτομα, ινστιτούτα, οργανισμούς, κέντρα και ιδρύματα. Με άλλα λόγια, η ηχογράφηση διδακτικού υλικού και βιβλίων για όλα τα είδη και βαθμίδες εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια – καθώς και γενική, επαγγελματική, τεχνική, ενηλίκων, δια βίου, αλλοδαπών και προσφύγων) μπορεί να δράσει καταλυτικά στην παροχή ίσως ευκαιριών εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης δράσης έχει ήδη δημιουργηθεί μια αρχική ομάδα εργασίας από εθελοντές φοιτητές/τριες και μέλη ΔΕΠ στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Στόχος είναι η ανάπτυξη της δράσης σε συγκεκριμένα και σταδιακώς διευρυνόμενα στάδια.

Η πρώτη φάση υλοποίησης αφορά την ηχογράφηση κυρίως αγγλόφωνου υλικού υπό την καθοδήγηση των καταρτισμένων καθηγητών και των υψηλού επιπέδου γνώσεων (κατανόησης και παραγωγής της αγγλικής γλώσσας) φοιτητών/τριών. Η ομάδα θα μεριμνήσει για την επιλογή των προς ηχογράφηση βιβλίων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων χρήσης (μεταξύ άλλων, ανάγκες φοιτητών/τριών σε συγκεκριμένα μαθήματα, σε ερευνητικό επίπεδο, κτλ.), την εξασφάλιση των αδειών χρήσης -νομικό πλαίσιο- των βιβλίων και των περιεχομένων τους, την ηχογράφηση, την επεξεργασία και την επιμέλεια των ηχογραφημένου υλικού όπως και την αρχειοθέτηση και συντήρησή του ή ακόμη και τη διανομή του.